• Facebook Logo
  • Instagram Logo
  • Mail Icon

Privacybeleid

Ergens Onderweg Reizen neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Ergens Onderweg Reizen op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Ergens Onderweg Reizen BV, Lange Leemstraat 199/2, 2018 Antwerpen, BE0766.463.316. 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met Veerle Lamoen (veerle@ergensonderweg.be).

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Ergens Onderweg Reizen gegevens?

We verzamelen en verwerken gegevens over jou wanneer je als klant op ons beroep doet voor jouw vakantie, wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je een leverancier, dan worden je gegevens of deze van jouw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden je gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  In sommige gevallen verwerken wij jouw gegevens met de bedoeling je onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op je advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Ergens Onderweg Reizen?

Het gaat over de gegevens die jij ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van jouw vakantie of andere diensten waarvoor je op ons beroep doet, zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef je ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op jouw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over jouw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer je onze papieren formulieren invult als wanneer je dat elektronisch doet. Als je onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Ergens Onderweg Reizen gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van jouw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met jou sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om je in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Ergens Onderweg Reizen?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met je sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van jouw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor je op ons beroep doet.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Jouw rechten

Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via het contactformulier op de website.

Je kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Veerle Lamoen (veerle@ergensonderweg.be) met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Ergens Onderweg Reizen jouw gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens passend te beveiligen.

Wijzigingen

Ergens Onderweg Reizen behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.