• Facebook Logo
 • Instagram Logo
 • Mail Icon

Bijzondere reisvoorwaarden

Vermelde bijzondere voorwaarden, specifiek voor Ergens Onderweg Reizen, maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan.  Ze zijn van toepassing op alle reizen geboekt vanaf 01/01/2022.

Artikel 1: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. De prijs is steeds per persoon, tenzij anders vermeld.
 3. De prijzen bevatten de diensten zoals overeengekomen in de offerte/bestelbon bij “Inbegrepen”. Niet inbegrepen: alle andere kosten.
 4. Nooit inbegrepen zijn: annulerings-en bijstandsverzekering, vrijblijvende fooien, kosten reispas en eventuele inentingen, visumkosten, dranken en persoonlijke uitgaven. Eveneens nooit inbegrepen zijn uitstappen, activiteiten  en verplaatsingen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 5. De prijzen zijn berekend op basis van de gekende prijzen op datum van het opmaken van de offerte. Indien sommige diensten (accommodatie, transport of andere diensten) niet meer beschikbaar zijn of in prijs zijn gewijzigd op het moment van reservatie door Ergens Onderweg Reizen; stellen we, indien mogelijk, gelijkaardige alternatieven voor die een prijswijziging (omhoog of omlaag) tot gevolg kunnen hebben. Ook deze prijzen zijn weer onder voorbehoud van reservatie.
 6. Bij late boeking (binnen de 28 dagen voor afreis) kan er een dossierkost van € 25 per persoon worden toegevoegd.
 7. Prijzen die mondeling of telefonisch worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 8. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Artikel 2: Betaling van de reissom

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst wordt een voorschot aangerekend.  Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van de gekozen reis en wordt meegedeeld in het reisvoorstel en op de bestelbon.  Het voorschot moet binnen 5 dagen betaald worden.
 2. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 2 maanden voor de afreis (behalve indien anders vermeld).  Deze termijn staat vermeld op de bestelbon en er volgt geen aparte communicatie of herinneringsmail over.
 3. Een voorschot of saldo, dat niet op de vervaldag betaald werd, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%.  Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand.
 4. Reizigers die boeken binnen de 2 maanden voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen.
 5. Ergens Onderweg behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang het reisbedrag niet betaald is. Indien na een laatste aanmaning de verschuldigde reissommen na drie werkdagen onbetaald blijven, heeft Ergens Onderweg het recht, de pakketreisovereenkomst te ontbinden. De hieronder vermelde annuleringskosten blijven van toepassing.
 6. Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Artikel 3: Reisvoorstel en reisbevestiging

 1. Het aanbod/de informatie in onze brochures, nieuwsbrieven, reisvoorstellen, op onze website en sociale media zijn te goeder trouw opgemaakt op basis van gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Routes, kaarten en foto’s zijn louter informatief en niet contractueel. Vermelde prijzen zijn steeds richtprijzen (vanaf-prijzen).
 2. De reiziger aanvaardt dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor het afsluiten van de pakketreisovereenkomst.  Onze reisvoorstellen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.  Slechts nadat u het reisvoorstel bevestigd heeft en het verschuldigde voorschot betaald heeft, wordt uw reisvoorstel omgezet in een definitieve reservatie.  Het schriftelijk bevestigen van het reisvoorstel met doorgave van de gevraagde reizigersgegevens, functioneert als een rechtsgeldige inschrijving, waarop een bestelbon volgt.
 3. Het kan voorkomen dat op moment van reservatie de internationale treintickets nog niet te koop zijn.  In dat geval ontvangt de reiziger enkel een geschatte uurregeling en mogelijke reisroute voor de heen- en terugreis.  Ergens Onderweg zal de treintickets boeken van zodra deze te koop worden aangeboden.  Indien de uiteindelijk aangeboden uurregeling en/of reisroute substantieel afwijkt van de schatting in het reisvoorstel, heeft de reiziger alsnog het recht de reis te annuleren zonder annulatiekosten.  De reiziger heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Door de bestelbon te ondertekenen en/of het voorschot te betalen verleent de reiziger aan Ergens Onderweg Reizen, in de hoedanigheid van reisorganisator, de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners.
 5. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de inhoud van de bestelbon en de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisorganisator. Hou er rekening mee dat u, na ondertekening van bijhorende bestelbon en/of betaling van het voorschot, akkoord gaat met de integrale inhoud ervan, inclusief de schrijfwijze van alle voor- en familienamen zoals vermeld op de officiële identiteitsdocumenten van de reizigers en als dusdanig opgegeven door de reiziger en/of ondergetekende. Alle kosten te wijten aan een verkeerde opgave van namen zijn steeds ten laste van de reiziger. Wij raden u aan om de volledige inhoud waaronder alle voor- en familienamen, reisroute, eindbestemming, aankomst- en vertrekuren en data door te nemen.  Ergens Onderweg Reizen zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan.

Artikel 4: Formaliteiten

 1. De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door Ergens Onderweg Reizen worden meegedeeld.
 2. De reiziger moet in het bezit zijn van geldige (niet vervallen) reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. Voor bepaalde landen is een geldige reispas en visum verplicht.  De reiziger dient zelf in te staan voor het bekomen van de noodzakelijke reisdocumenten.   Belgische reizigers kunnen informatie inwinnen via de FOD buitenlandse zaken. Reizigers met een andere nationaliteit dan de Belgische dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen en de ambassade van het land van bestemming te contacteren teneinde de geldige formaliteiten te kennen.  Ergens Onderweg Reizen is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid of niet conformiteit op dit vlak.
 3. De persoon die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe Ergens Onderweg Reizen te informeren van zijn nationaliteit en van alle reizigers namens wie hij optreedt en van ons te verwittigen van elke relevante informatie daaromtrent.
 4. Afhankelijk van de bestemming dienen kinderen te beschikken over een eigen reispas en/ of een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders of de “thuisblijvende” ouder hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 5. Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene en mits voorleggen van de nodige en relevante documenten.
 6. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
 7. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 8. Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden op aanvraag en na toestemming van Ergens Onderweg Reizen. De aanvraag dient te gebeuren bij boeking.  Ergens Onderweg Reizen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de vervoersmaatschappij of het verblijf valt. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer of verblijf van uw huisdier steeds ten laste van de reiziger zijn. Zorg er ook voor dat u steeds in het bezit bent van de vereiste documenten (gezondheidsvoorschriften en toegangsbewijs voor uw huisdier) tijdens uw reis. Voor specifieke informatie hieromtrent kan u terecht bij uw dierenarts.

Artikel 5: Bagage

 1. Ergens Onderweg Reizen is enkel aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage indien deze aan haar “aangestelden” is toevertrouwd met uitsluiting van de vervoerders die daarvoor hun eigen internationaal aanvaarde regels toepassen.
 2. Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het luchtvervoer moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report laten opmaken. Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen. Bij transport per trein of ferry dient een attest aan de betrokken vervoersmaatschappij aangevraagd te worden.
 3. De adviezen over maximaal toegelaten gewicht van bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Overbagage buiten formaat (bv. sportmateriaal zoals fietsen, surfplanken, duikflessen en wintersportmateriaal) kan aangevraagd worden bij Ergens Onderweg Reizen. De aanvraag dient te gebeuren bij boeking.  Ergens Onderweg Reizen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de vervoersmaatschappij valt. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer van dergelijke bagage steeds ten laste zijn van de reiziger(s).

Artikel 6: Dienstregeling en programma

 1. Ergens Onderweg Reizen verstrekt belangrijke informatie over reisroute en programma evenals nuttige praktische informatie via de website. De reiziger verbindt zich er toe voor de boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan.
 2. De vermelde dienstregeling/uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden.  De reiziger dient zelf de dienstregeling/uurregelingen te controleren zowel voor als tijdens de reis.
 3. Wijzigingen in de dienstregeling van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. 
 4. De reiziger dient zich steeds tijdig naar het station, de luchthaven of de bushalte te begeven. Niet genoten diensten ten gevolge van laattijdigheid zijn niet terugbetaalbaar.
 5. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten, zullen deze onmiddellijk na kennisname aan de reiziger worden meegedeeld.

Artikel 7: Coronacrisis

 1. De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn/haar reis, en over de situatie van de pandemie op zijn/haar reisbestemming. Hij/zij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl).
 2. De reiziger dient zich, zowel bij de reservatie als bij de afreis, te vergewissen of hij/zij en zijn/haar medereizigers vrij zijn van het corona- of enig ander gelijksoortig virus en dat hij/zij daarvan de bewijzen kan leveren, die zowel het land van vertrek, als het land van transit, als het land van aankomst, alsook de vervoerders en de dienstenverstrekkers vereisen. De reiziger dient er zich tevens van te vergewissen of hij/zij de toelating heeft om het grondgebied van zijn bestemming te betreden of er te transiteren. Hij/zij neemt de volledige aansprakelijkheid op voor de schade die hij/zijzelf of de reisbemiddelaar of organisator oplopen.
 3. De reiziger bevestigt dat hij/zij kennis heeft genomen van het veiligheidsrisico dat in het land van bestemming voorkomt maar wenst, desondanks, de reis uitdrukkelijk te ondernemen en verbindt er zich toe alle kosten die de organisator kan oplopen wegens wijzigingen aan het programma, vervroegde of verlate terugkeer of repatriëring te vergoeden.
 4. Gelden er reisrestricties voor jouw bestemming op het moment dat je afreis gepland is, krijg je de volledige terugbetaling van de betaalde reissommen. Onder reisrestricties begrijpen we dat:
  • je afreist naar een gebied waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken een reisverbod heeft uitgevaardigd (dit is de enige instantie die wij volgen qua reisadvies), of
  • je afreist naar een gebied dat voor inwoners uit België verplichtingen oplegt bij aankomst in het land waardoor de afgesloten reisovereenkomst niet meer op een reguliere manier kan uitgevoerd worden (vb. een verplichte quarantaine van 3 dagen bij aankomst)
 5. Wanneer het land van bestemming een bewijs van inenting tegen corona of een negatieve PCR-test zou vragen, is dit geen reden om gratis te annuleren. De kosten van dergelijke testen of bewijzen kunnen niet verhaald worden op Ergens Onderweg Reizen.

Artikel 8: Annulering en wijziging door de reiziger

Annuleringskosten

Annuleringen en wijzigingen met betrekking tot een door Ergens Onderweg Reizen samengestelde pakketreis geven aanleiding tot onderstaande kosten.  Bij annulering dient de reiziger Ergens Onderweg Reizen daarvan zo vlug mogelijk per mail of per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.  De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door Ergens Onderweg Reizen.  Indien de annulering of wijziging wordt doorgestuurd op een zaterdag, zondag of feestdag is zij tegenover de organisator slechts tegenstelbaar op de eerstvolgende werkdag.

Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Ergens Onderweg Reizen, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

 • Bij toepassing van onderstaande percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.
 • Alle bedragen zijn te vermeerderen met de eventuele verzekeringspremie (indien besteld via Ergens Onderweg Reizen).

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

 • bij annulering tot 61 dagen voor vertrek: het betaalde voorschot.
 • bij annulering tussen 60 en 31 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
 • bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom.
 • bij annulering minder dan 14 dagen voor vertrek + no–show: 100% van de reissom.

Wijzigingskosten

Alle kosten voor wijziging van het dossier, na opmaak van de bestelbon, vallen ten laste van de reiziger.  De kosten hiervoor verschillen per leverancier, en zijn op aanvraag verkrijgbaar.  Daarnaast is er steeds een extra administratiekost van € 50 mogelijk.

Een reeds uitgeschreven ferry- of vliegtuigticket kan nooit gewijzigd worden. Voor reeds uitgeschreven tickets gelden 100% annuleringskosten, steeds ten laste van de reiziger.

Indien een naamswijziging mogelijk is bij ferry-, trein- of vliegtickets zijn de kosten hieraan verbonden steeds ten laste van de reiziger(s).

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de organisator

 1. Ergens Onderweg Reizen is aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket.  Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.
 2. Ergens Onderweg Reizen is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt (zoals excursies of bijkomende activiteiten).
 3. Ergens Onderweg Reizen is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertragingen of annulering van vluchten of treinen, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- en verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 4. Rekening houdend met het karakter van de reis zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 5. Ergens Onderweg Reizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden, als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of wandel- en/of fietskaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat lokale omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.
 6. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 10: Aard van de reis

 1. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.
 2. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het karakter van de reis, met het daarbij behorend eventueel gebrek aan comfort en met mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
 3. De eventueel vermelde moeilijkheidsgraad / zwaarte van de reis is een subjectief begrip. De bij iedere reis aangegeven moeilijkheidsgraad is louter indicatief en niet bindend.
 4. Indien bagagetransport onderdeel uitmaakt van de reis, dienen de richtlijnen voor te vervoeren bagage (1 koffer per persoon met maximum aantal kilo gewicht) gevolgd te worden.

Extra: specifiek voor fietsreizen

 1. Huurfietsen: de reiziger is gedurende de hele fietsvakantie verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde fiets. In geval van schade of diefstal kan de lokale partner hiervoor een schadevergoeding aanrekenen. Bij diefstal dient de reiziger steeds aangifte te doen bij de lokale autoriteiten. Wij raden aan, zowel bij huurfietsen als bij eigen fietsen, om steeds een fietsverzekering af te sluiten.
 2. Om veiligheidsredenen raden we te allen tijde het dragen van een fietshelm aan. Het dragen van een fietshelm is in een aantal Europese landen wettelijk verplicht.
 3. Ergens Onderweg Reizen is niet aansprakelijk voor defecten aan de eigen fiets. Herstellingskosten, extra vervoer- en verblijfskosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 11: Klachten en bijstand

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Ergens Onderweg Reizen onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. Meldingsplicht van de reiziger: indien u ontevreden zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden aan de lokale partner/hotelier/receptie zodat zij voor u een oplossing kunnen zoeken. Indien de ter plaatse voorgestelde oplossing u niet bevredigt, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Ergens Onderweg Reizen (per e-mail of telefonisch tijdens de openingsuren) teneinde alsnog een bevredigende oplossing te bewerkstelligen. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.
 3. Indien de reiziger ondanks bovenstaande nog een klacht wil doorsturen naar de reisorganisator kan dit tot 30 dagen na het beëindigen van de reis.
 4. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 5. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
 6. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 12: Garantiestelling

Conform art.36 van de reiscontractenwet is Ergens Onderweg Reizen aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel of www.gfg.be

Artikel 13: Herroepingsrecht

De consument beschikt ingevolge art. VI.53, 12° Wetboek van economisch recht niet over een herroepingsrecht.

Artikel 14: Verzekeringen

 1. Er is geen annulerings- en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van de reis. Bij annulering kunnen de annuleringskosten flink oplopen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een volwaardige reisbijstandsverzekering is aan te raden.
 2. Reizigers die geen reisbijstandsverzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal Ergens Onderweg Reizen hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.
 3. In geval van schade dienen aangiftes, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, rechtstreeks bij de maatschappij te worden ingediend. In geval van annulering dient u Ergens Onderweg Reizen zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15: Aanvaarding

Door inschrijving op een reis vermeld op onze website of op maat samengesteld, verklaart de reiziger zich akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden en bevestigt deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Maatschappelijke zetel

Ergens Onderweg Reizen BV

Molenbergstraat 10 bus 25

2000 Antwerpen

BE0766.463.316